Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...

Миграция

Моля да предоставите подробна актуална информация във връзка с Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за чужденците: срокове за приемане и приложение. В този Закон взети ли са под внимание и разпоредбите Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... относно събиране на разделени семейства, самонаети работници, разрешения за работа на студенти, процедури за проверки /географски и национални/ преди издаване на разрешение за работа, влизане и престой на чужденци, статут на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... лицата с разрешение за дългосрочно пребиваване.


На 12 април 2001 г. Народното събрание на Р България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Р България /Приложение - ЗИД на ЗЧРБ/. В закона са Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... доразвити хипотезите за събиране на семейства, включени са и разпоредби, даващи възможност на самонаетите лица да пребивават продължително /до 1 година/. Съгласно ЗЧРБ чужденците, които са приети на редовно обучение Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... в учебни заведения получават разрешения за продължително пребиваване. Тази категория чужденци може да осъществява дейност по трудово правоотношение след получаване на разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика.


По отношение Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на процедурите, предхождащи издаването на разрешения за работа, същите се осъществяват от органите на Националната служба по заетостта. В закона са включени разпоредби, съгласно които преди издаване на визи за дългосрочно Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... пребиваване от дипломатическите либо консулски представителства, те следва предварително да бъдат съгласувани със службите за административен контрол на чужденците.


В новоприетите конфигурации е включена разпоредба, по силата на която членовете на семейството на чужденец Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., получил разрешение за продължително пребиваване, на това основание могат да пребивават в страната за същия период.


Съгласно закона чужденците, сключили брак с повсевременно пребиваващ чужденец, получават разрешение за дългосрочно пребиваване, в Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... т. ч. и повсевременно. Разрешение за повсевременно пребиваване могат да получат и децата до 18 годишна възраст на повсевременно пребиваващи чужденци.

Изпълнението на Закона за чужденците в Р България и Правилника за неговото прилагане Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... са възложени на МВР и МВнР. В структурата на МВР компетентни служби в областта на миграцията са Национална служба “Милиция” с нейните звена “Документи за самоличност и чужденци” и Национална служба “Гранична милиция Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...”.


С направените конфигурации българското национално законодателство постига по-нататъшна хармонизация с европейското acquis в областта на миграцията като по този начин се осигуряват необходимите предпоставки за провеждане на още по Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...-ефективно противодействие срещу трафика на хора от и през територията на Р България.


Какво е настоящото положение относно споразуменията за реадмисия, нужна е допълнителна информация за споразуменията в процес на договаряне.


Република Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... България е сключила реадмисионни спогодби с всички държави-членки на ЕС, с изключение на Ирландия и Англия, като с тях в момента текат преговори и се очаква те да бъдат сключени най-късно до Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... края до на 2001г. Спогодби са сключени още и с Норвегия, Чешката република, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и СР Югославия.


Република България е връчила проекти на спогодби за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... реадмисия на Грузия, Руската федерация, Тунис, Хърватска, Украйна, Латвия, Естония, Македония и Ливан. На 05.12.2000г. е парафиран текстът на спогодба за реадмисия с Украйна.


Съществува ли законодателство по експулсирането на нелегально пребиваващи лица и тяхното Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... третиране преди експулсирането.


Българското законодателство съдържа дефиниция на института “експулсиране”. По смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ) "експулсиране" е принудително извеждане в кратък Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... срок на чужденец извън границите на страната поради извършени нарушения либо поради липса на основания за пребиваване в нея.


Успоредно с административно-наказателните санкции, като ефективно средство за противодействие на нелегалната миграция, спрямо Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... чужденците, нарушили Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ), регламентиращ режима на влизане и пребиваване в Р България, се прилагат и принудителни административни мерки – отнемане правото на пребиваване, забрана за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... влизане в страната, принудително отвеждане до границата либо експулсиране.


Експулсирането се налага по чл. 42 от ЗЧРБ от министъра на вътрешните работи либо от упълномощени от него длъжностни лица със заповед, когато Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... присъствието на определен чужденец в страната създава сериозна заплаха за националната сигурност либо за обществения ред. До експулсирането им от Р България, чужденците могат да бъдат настанявани принудително в специални домове.


Основанията за издаване на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... заповед за експулсиране са регламентирани в чл. 10 от ЗЧРБ.

По чл. 10 от ЗЧРБ се отказва издаване на виза и влизане в страната на чужденец, когато:

1. с действията си е поставил в Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... опасност сигурността либо интересите на българската държава либо за когото има данни, че действа против сигурността на страната;

2. с действията си е злепоставил българската държава либо е уронил престижа и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... достойнството на българския люд;

3. има данни, че е член на престъпна група либо организация либо че извършва терористична дейност, контрабанда и незаконни сделки с оръжие, взривни вещества, боеприпаси, стратегически суровини, стоки и технологии с Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... възможна двойна употреба, както и нелегален трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори и на суровини за тяхното создание;

4. има данни, че извършва търговия с хора и нелегально въвеждане в страната Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и извеждане на лица в други държави;

5. е лупил експулсиран от Република България преди не по-малко от 10 години и не е възстановил в 6-месечен срок от експулсирането изразходваните за това Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... от държавата средства;

6. е извършил умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно българското законодателство се наказва с повече от три години лишаване от свобода;

7. е направил опит да влезе Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... в страната либо да премине през нея чрез използване на неистински либо преправени документи;

8. може да се предполага, че ще разпространи тежка заразительна болест, страда от заболяване, което според критериите на Министерството на здравеопазването Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... либо на Световната здравна организация представлява заплаха за общественото здраве, либо не притежава сертификат за ваксинация, либо идва от район с усложнена епидемична и епизоотична обстановка;

9. няма осигурена издръжка и необходимите задължителни Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... застраховки през време на пребиваването си в страната и средства, осигуряващи възможност за обратното му завръщане;

10. при предишно влизане и пребиваване системно е нарушавал граничния, паспортно-визовия, валутния либо митническия режим Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на Република България;

11. при предишно пребиваване е нарушил трудовото либо данъчното законодателство на страната;

12. няма визи либо билети за следващите по маршрута страни;

13. на лицето е наложена принудителна административна мярка да Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... не влиза в страната и тази мярка е в сила;

  1. е включен в списъка на нежеланите за страната чужденци, утвърждаван раз в год от министъра на вътрешните работи и от министъра на външните работи Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен....


Заповедите за експулсиране са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2 от Закона за административното создание. При тяхното издаване е нужно да бъдат спазени изискванията на закона, за да бъдат законосъобразни актове Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен.... Със заповедта за експулсиране се запознава чужденецът, спрямо който е наложена мярката, което се удостоверява с положения от него подпис. В заповедта се посочва: причините за прилагане на мярката, законовото основание Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и начина за нейното изпълнение.


По принцип заповедите за експулсиране подлежат на съдебен контрол. Не подлежат на обжалване единствено заповедите, с които са наложени принудителни административни мерки, непосредствено свързани със сигурността на страната (чл Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен.... 47 от ЗЧРБ). Разноските по извеждането на чужденеца от страната са за негова сметка либо за сметка на лицето либо организацията, осигурили влизането му (чл. 45 от ЗЧРБ).


Национална служба “Гранична милиция” и Национална Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... служба “Милиция” осъществяват извеждането на чужденци от Р България. Компетентността на двете национални служби е различна. Национална служба “Милиция” принудително отвежда лицата, подлежащи на експулсиране до граничната зона, където Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... се предават на Национална служба “Гранична милиция”, като ги съпровожда във вътрешността на страната. За осъществяване на полицейското сътрудничество меж двете национални служби, в процес на изготвяне е Аннотация за взаимодействие при Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... извеждането на чужденци от страната.


В структурата на Национална служба “Гранична милиция” съществува направление “Охрана и контрол на държавната граница”, което има териториални звена в Регионалните гранични сектори. То организира извеждането на чужденците с Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... придружаване до границата.


Защита на личните данни


Какви са очакванията относно изработването, приемането и влизането в сила на Закона за защита на личните данни: реалистичен ли е обявения срок - средата на 2001 г.?


С Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... помощта на експерти от страните-членки на ЕС е разработен проектозакон за защита на личните данни, който е одобрен от Министерски съвет. Проектозаконът е включен в законодателната програма на Народното събрание Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на Република България и ще бъде приет през 2001 г.


Моля опишете тщательно подготвителния процес за създаването на независим надзорен орган в тази област


В съответствие с проектозакона ще бъде създаден независим орган - Комисия за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... защита на личните данни, която е юридическо лице на бюджетна издръжка. Комисията е колективен орган, състоящ се от пет члена. Членовете се избират от Парламента за срок от пет години. Членовете на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... Комисията трябва да отговарят на известни аспекты като к примеру: завършено висше образование по специалностите право либо компютърни технологии. Комисията изготвя годишен доклад и заседанията й са открити. След създаването си Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... Комисията ще приеме вътрешен правилник, в които ще се разглеждат въпроси свързани с персонала, техническото оборудване и др.


Моля да предоставите подробна информация, включително срок за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... от 1981 г.


Конвенцията на Съвета на Европа от 1981 г. ще бъде ратифицирана непосредствено след приемането на Закона за защита на личните данни.


Полицейско сътрудничество и организирана престъпност


Законодателството в областта на полицейското сътрудничество е Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... до голяма степен хармонизирано с acquis. Моля, посочете тщательно наличните празноти спрямо европейското acquis и намеренията за привеждане в пълно съответствие с него. (Приложение 4)


Принцип 6 от ^ Предприсъединителния пакт за борба с Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... организираната престъпност подчертава взаимовръзката и ефективността на техники като електронно наблюдение, операции под прикритие и контролирани доставки и акцентира върху готовността на страните да улеснят международното сътрудничество в тези сфери Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., като се съобразяват изцяло със стандартите за защита правата на човека. Принципиально внимание се отделя на въпросите относно улесняване на презграничните правоохранителни деяния.


По отношение на принцип 6 следва да се отбележи, че действащото национално Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... законодателство и подзаконова нормативна уредба, отнасящи се до полицейското сътрудничество, не регламентират използването на служители под прикритие като процесуално средство за събиране и проверка на доказателства. Контролираната доставка не е Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... процесуално уреден метод в НПК за доказване на трансгранични престъпления, свързани с трафик на наркотици. Съществуващите двустранни споразумения със съседните държави не уреждат материята и възможностите за трансгранично сътрудничество и по-конкретно реализиране на оперативно Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...-процесуални деяния, свързани с проследяване, преследване и електронно наблюдение. Тези споразумения не съдържат клаузи, свързани със защита на лицата при автоматизирана обработка на данни, получени в процеса на двустранния информационен обмен Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен....


Във връзка с изготвянето на Плана за действие по приемане и прилагане на шенгенското acquis, е нужно да бъде направена инвентаризация на подписаните от Република България двустранни и регионални споразумения за полицейско Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... сътрудничество.


Моля, дайте подробна информация за изпращането на офицери за връзка в чужбина и подготовката за сътрудничество с ЕВРОПОЛ, включително създаването на Национално звено за контакт, както и сътрудничеството с бюрото SIRENE Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и ИНТЕРПОЛ.


Министерство на вътрешните работи на Р България вече е изпратило офицери за връзка в Прага, Рим и Москва. Подготвя се изпращане на офицери за връзка в Германия и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... Гърция.


В рамките на националната програма ФАР се реализира туининг проект “Управление на системите за криминална информация, съобразно европейските стандарти”, в който се изпълнява цел по институционално изграждане на национални звена за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... контакт с ЕВРОПОЛ и бюрото СИРЕНЕ.


От началото на 2001 се извършват подготвителни работа за създаване на Национално звено за контакт с ЕВРОПОЛ, като институционалното изграждане на звеното се очаква да завърши преди Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... влизане в сила на Споразумението за сътрудничество с ЕВРОПОЛ. Националното контактно звено ЕВРОПОЛ ще бъде формирано в НСБОП, с роль на представители на правоприлагащите служби.


Въпреки, че позицията дава информация за полаганите усилия за привеждане Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на вътрешното законодателство в съответствие с европейското acquis, липсва подробна информация за неговото прилагане. Следователно е нужно предоставяне на информация по тези въпроси (стратегия, разчет, персонал, финансиране)


Моля, вижте отговорите Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на въпросите относно организацията на полицията и новия НК.


В края на 2002 г. България ще приеме ново законодателство за работата на службите в областта на обществения ред. Моля направете тщательно описание Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на това законодателство.


Продължава обсъждането на по-нататъшното разпределяне на отговорностите меж българските правоприлагащите органи. До този момент все още не са изготвени предложения за необходимото законодателство. Българската страна ще предостави проект на законодателни мерки Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... след изготвянето им.


Моля, дайте подробна информация за организацията на полицията, сътрудничеството меж националното и регионалното равнище, включително назначаване, управление на човешките ресурси, обучение и наличие на on-line Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... връзка меж информационния фонд в София и регионалните дирекции.


Правната рамка, регламентираща организацията, правомощията, задачите и дейността на полицията са Закона за МВР и Правилника за неговото приложение. Институционално полицейската система е изградена Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... в рамките на едно ведомство - МВР. Тази система включва оперативно самостоятелни полицейски структури, функционално обособени по специфичен предмет на дейност:

- ^ Национална служба “Милиция” - борба с конвенционалната криминална и икономическа престъпност и роль в Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... разследване на престъпления, за които НПК не изисква провеждане на предварително следствие; охрана на обществения ред, защита на правата и законните интереси на гражданите, административен контрол върху пребиваването на чужденците Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен....

- ^ Национална служба “Борба с организираната престъпност” - противодействие и неутрализиране на престъпната активност на местни и транс национални престъпни структури, включително в областта на наркотрафика и прането на мръсни пари.

- ^ Национална служба ”Гранична милиция” - охрана на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... държавната граница, осъществяване на граничен паспортно-визов контрол и разкриване и разследване на престъпления в зоната на граничен контрол.

- ^ Национална служба “Жандармерия” – охрана на стратегически и особено важни обекти, участва Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... съвместно със НСП в опазване на обществения ред извън населените места, подпомага обезвреждането на терористични групи.

- ^ Дирекция “Специализиран отряд за борба с тероризма” – компетентна да неутрализира и задържа лица подготвящи се да извършат Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... либо извършили терористични актове либо други тежки престъпления с използване на обощоопасни средства.

- ^ Оперативно-технически дирекции за прилагане на специални разузнавателни средства - осъществяват проследяване, прихващане на телекомуникациите, аудио-визуален контрол Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и изготвяне на веществени доказателствени средства.

Управлението на координацията и взаимодействието меж полицейските структури на национално и регионално ниво е регламентирано в ЗМВР и се организира и контролира от Главен секретар – най Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...-висшата професионална длъжност в МВР.

Специализирана полицейска служба за разкриване и неутрализиране престъпната дейност на местни и транснационални престъпни структури, НСБОП има следната структура – Дирекция и 28 регионални звена.


НСБОП се ръководи от директор Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., назначаван от Президента на Републиката, който се подпомага от четирима зам.-директори.

В състава на Дирекция НСБОП са изградени и функционират:


  1. Направление “Организирана контрабанда и корупция”

Сектор “Нелегална миграция, трафик и търговия Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... с хора”;

Сектор “Контрабанда и незаконни сделки с оръжия и стоки с възможна двойна употреба;

Сектор “Контрабанда на акцизни стоки”

Сектор “Обща стокова контрабанда”

Сектор “Корупция” /във връзка с организирана престъпност Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен.../.


  1. Направление “Организирана престъпност във финансовата и икономическата сфера”

Сектор “Пране на пари, банкови измами, нелегален износ на капитали”;

Сектор “Организирани престъпления в данъчната и застрахователната сфера”;

Сектор “Хазарт”;

Сектор “Защита на интелектуалната собственост”;

Сектор “Фалшификации Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на пари, ценни книжа и средства за безналични разплащания”.


  1. Направление “Наркотици”

Сектор “Нелегален трафик и търговия с наркотични вещества”;

Сектор “Незаконни сделки и отклоняване на прекурсори. Нелегально култивиране на наркообразуващи Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... култури”.


  1. Направление “Контратероризъм”

Сектор “Международен терор и транснационални престъпни структури”;

Сектор “Вътрешен терор, прилагане на насилие и местни престъпни структури.


  1. Направление “Координация и информационно-аналитична дейност”

Сектор “Координация на международното полицейско сътрудничество”;

Сектор Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... “Информационно-аналитична дейност”;

Сектор “Автоматизирани информационни фондове”

Самостоятелни звена:

Сектор “Човешки ресурси”;

Сектор “Материално-техническо осигуряване”;

Сектор “Секретариат”;

Сектор “Оперативен дежурен център”.


Общият състав на Дирекция НСБОП е 369:

^ Основен персонал

Офицери - 283

Помощен персонал

Сержанти Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... - 55

Гражданска администрация - 31


Регионалните звена за противодействие на организираната престъпност са в състав от 6 до 30 служители, в зависимост от спецификата на обстановката в съответния регион. Общият им състав е 230 офицери. Поради Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... незаети щатни бройки, основният състав на НСБОП към момента е 467 офицери и 76 служители – помощен персонал.


Регионалните звена са в състава на регионалните дирекции на вътрешните работи. Дейността им пряко и непосредствено се Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... ръководи от съответния директор на РДВР. Началниците на регионалните звена се назначават след писмено съгласуване с директора на НСБОП и на основата на становища на зам. директорите и началници на направления в Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... ДНСБОП. Директорът на НСБОП осъществява по отношение на регионалните звена методическо ръководство, помощ и контрол и отговаря за осигуряване на информационното единство на дирекцията и регионалните структури.


Автоматизираните информационни фондове се изграждат и експлоатират Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... в Дирекцията на НСБОП. В момента on-line достъп е реализиран само по отношение на общите автоматизирани регистри – БДС, регистрация и издирване на МПС, граничен контрол, национален търговски регистър. Отдалечен Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... достъп до базата данни на НСБОП не е възможен. За експертна обработка на данните за целите на оперативно-тактическия анализ се използва програмно средство, реализирано на Access в интеграция с Бележник на анализатора ( І Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен...2)


За офицери в НСБОП се назначават действащи полицейски служители с минимум 2 години служебен стаж и съответен опит и добри резултати в предотвратяване и разкриване на криминални и икономически престъпления Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен.... Провежданата политика е ориентирана към постигане на кадрови стабилитет и по този начин се ограничи текучеството след 1998 г. до 4-5% средногодишно. При подбор на кандидати за работа в НСБОП се прилагат завишени аспекты по отношение на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... интелектуалните възможности, емоционалната и волева устойчивост, като при психологическите изследвания се отделя особено внимание върху изясняване на мотивите и елиминиране на кандидати с подчертано материални личностни нагласи.


Подготовка и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... обучение на кадрите


Всички служители офицери са с висше образование. Приблизително 65% са завършили пълния курс на обучение във Висшия институт за подготовка, обучение и научна дейност на МВР и имат специалност “Опазване на обществения ред Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и борба с престъпността”. Останалите са приети след завършване на образованието във висши граждански учебни заведения и задължително преминаване на 6-месечен курс за основна полицейска подготовка.


Изпълнява се програма за повишаване на квалификацията Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., която се реализира от ВИПОНД-МВР. Както в рамките на пълния курс на обучение, така и в съкратените форми за начална подготовка и за повишаване на квалификацията, са включени разширени Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... модули по права на човека и полицейско сътрудничество.


В съответствие с краткосрочните приоритети се изпълнява интензивна програма за обучение, включваща темите – нелегална миграция, борба с корупцията, използване на служители на прикритие, експертна обработка и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... анализ на информацията за групите на организирана престъпност.


Ключово значение се придава на засилване административния капацитет на регионалните звена чрез увеличаване на техния персонал и повишаване ролята на методическата Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... помощ и контрол чрез развитие на института на зонален отговорник в дирекцията на НСБОП.


Моля, изяснете позицията на централен национален орган на НСБОП по отношение на Пред-присъединителния пакт за борба с Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... организираната престъпност. Какви са нейните задачки и правомощия? Освен това, какви са връзките меж ССлС и НСБОП в областта на организираната престъпност?


Българските власти са обусловили и съобщили директора на НСБОП като лице за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... контакт в международното полицейското сътрудничество, както изисква Принцип 3 на Пред-присъединителния пакт. Директорът на НСБОП има правомощия в съответствие с чл. 31 ал.1 т.6 от Закона за МВР и чл. 73 от Правилника за приложение Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на ЗМВР, непосредствено да ръководи осъществявания информационен обмен и непосредствено оперативно взаимодействие с полицейски служби на други държави на основата на сключени международни споразумения либо договори, влезли в сила за Р България Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен....


Чл. 89 от ЗМВР определя НСБОП, като специализирана полицейска оперативно-издирвателна служба, компетентна да разкрива и неутрализира престъпната дейност на местни и транснационални престъпни структури. В чл. 90 са определени областите в които Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... се реализира противодействието, а конкретно: икономическата и финансово кредитната система; терористични деяния; контрабанда и незаконни сделки с оръжие, стратегически суровини, стоки с двойна употреба, моторни превозни средства; нелегален трафик и търговия Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... с хора; нелегален трафик, создание и търговия с наркотични вещества и прекурсори; използване силата на заплахата за сключване на сделки и извличане на облаги; преправяне, изготвяне и прокарване в обръщение на неистински парични знаци Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и ценни книжа; влагане либо придобиване на неправомерни облаги от хазарт; изпиране на пари и инвестиране на средства придобити по престъпен начин; корупция в държавната и местна администрация. В Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... чл. 90 изрично е отбелязано, че НСБОП реализира оперативно-издирвателна, информационна и организационна дейности по противодействие на организираната престъпност съвместно с други специализирани органи.


Водещата позицията на НСБОП по отношение на реализирането на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... полицейско сътрудничество на национално ниво се основава на чл.92, във връзка с чл.188 и чл.191 от ЗМВР. Член 92 установява задължението на останалите служби в МВР да предоставят на ДНСБОП информацията, свързана с Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... организираната престъпност и да оказват оперативно-техническо съдействие чрез координирани мероприятия по изясняване на конкретни сигнали (случаи) и по изпълнение на задачите от функционална компетентност на НСБОП. По силата на чл. 188 организацията на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... взаимодействието и координацията меж службите в МВР се осъществява от техните директори в съответствие със законово определените им функции. На регионално ниво координацията и взаимодействието в борбата с организираната престъпност се осъществяват от Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... регионалния директор на вътрешните работи в съответствие с методическите указания на Директора на НСБОП. Функцията на непосредствено компетентен орган за борба с организираната престъпност на регионално ниво е възложена на 28 Регионални Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... звена “БОП”.


Взаимодействието в борбата с организираната престъпност с компетентните органи извън МВР, се основава на съвместни аннотации, издавани от министъра на вътрешните работи и съответния министър в чието министерство са обособени и функционират Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... тези органи.


В фактически план взаимодействието се реализира на основата на оперативни планове, утвърждавани от директора на НСБОП, а при по-сериозни случаи – от главния секретар на МВР, който е оправомощен да Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... организира взаимодействието меж националните служби в МВР либо от министъра на вътрешните работи, който по силата на закона е натоварен да организира взаимодействието с други държавни органи.


Отношения меж НСБОП и органите Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на предварителното создание.


Според НПК, предварителното наказателно создание по дела за тежки престъпления, свързани с организирана престъпност, се осъществява от Специализираната следствена служа и 28 окръжни следствени служби. Специализираната следствена служба е компетентна Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... да разследва престъпленията, извършени от чужди граждани либо с тяхно роль, както и престъпленията извършени от български граждани в чужбина. Специализираната следствена служба е компетентна да изпълнява поръчки за правна помощ по Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... отношение на тези категории обвиняеми лица.


Няма припокриване в дейността на НСБОП и следствените служби, тъй като НСБОП осъществява дейност по оперативно издирване (разследване), което не е предварително разследване Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... по смисъла на НПК. Целта на полицейската оперативно-издирвателна дейност е да установи извършителя/ите на престъплението, да установи местонахождението на доказателствата и да предостави събраната информация на прокуратурата за провеждане на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... предварително разследване по реда и условията предвидени в НПК. В рамките на издирвателната дейност е допустимо извършването само на т.нар. неотложни процесуално-следствени деяния: оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и изземване и разпит на очевидци.


В съответствие с правомощията на органите по НПК и по инициатива на Главния прокурор са създадени междуинституционални целеви групи за ускоряване на разследванията по особено важни Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... дела. Групите се ръководят от прокурор и в състава им са включени следовател, провеждащ предварителното создание и полицаи. Формирана е обща контролна група с участието на главния прокурор, началника на специализираната следствена служба и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... главния секретар на МВР. Контролната група наблюдава работата по 21 дела за “източване” на търговски банки, 28 дела за контрабанда и нарушаване на югоембаргото през периода до 1996 г. и дела за други тежки престъпления Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., предизвикващи значим обществен энтузиазм.

По отношение на различните служби за разследване, би лупило полезно да ни предоставите подробна информация за техните задачки и компетенции (на национално и регионално ниво), информационни Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... фондове, оборудване, персонал и финансиране.


Моля, вижте отговорите на въпросите относно организацията на полицията, НСБОП и взаимоотношенията меж НСБОП и ССлС.


Моля, дайте подробна информация по отношение хармонизацията на вътрешното законодателство в областта на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... борбата с тероризма, включително пояснения за задачите на НСБОП и ССлС в тази област. Има ли припокриване на тяхната дейност? Бихте ли дали освен това подробна информация за междуведомствения Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... механизъм за борба с тероризма? Какви точно са правомощията на Съвета по сигурността в областта на тероризма и каква е връзката меж този съвет и службите, споменати по-горе?


Информацията относно степента на хармонизация Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на законодателството в областта на борбата с тероризма се съдържа в Раздел “Съдебна система”. Полицейското сътрудничество на национално и международно равнище се реализира на базата на действащите правни норми.


Борбата с тероризма Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... е една от основните функции на НСБОП-МВР, в чиято дирекция от 1991 г. е обособено и функционира направление с две специализирани звена – за борба с вътрешния и международен тероризъм. Задачите и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... дейностите на тази единица са регламентирани в Правилника за приложение на ЗМВР и включват:


Относно задачите на специализираната следствена служба виж по-горе “Отношения меж НСБОП и органите на предварителното создание”.


Междуведомственият механизъм за сътрудничество в борбата с тероризма се основава на законово либо нормативно определените функции на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... оперативно-издирвателните, експертно-подкрепящи разузнавателно-информационни и оперативно-охранителни служби; НСБОП, НСП, ДОТИ, СОБТ; Военна милиция при МО; НСС, НРС и Служба “Военна информация” /МО/; НС “Жандармерия”, Национална служба за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... охрана при Президента на Р България. Взаимодействието и координацията меж службите се реализира с цел недопускане и предотвратяване на терористична дейност и използване на територията на страната за подготвяне и извършване Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на такава в чужбина. По отношение на изготовление и опити за непосредствено осъществяване на терористични актове на територията на България ръководната роля във взаимодействието има НСБОП. В случаите, когато постъпващите данни се Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... отнасят до дейност на международни терористични организации в страната либо групи, свързани с чужди служби либо организации, ръководната роля по координацията на взаимодействието меж службите се осъществява от НСС.


Взаимодействието меж МВР /НСБОП, НСС/ и Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... НРС е уредено със самостоятелна аннотация. С такъв акт е уредено взаимодействието меж МВР /НСБОП, НСС, НСЖ/ и Националната служба за охрана, която отговаря за сигурността на VІР лицата Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен..., включително чуждестранните делегации.


Правата и задълженията на службите във връзка с недопускане на актове на въздушен тероризъм на летищата са определени с оперативни планове за действие.


Вътрешно-ведомственият механизъм за взаимодействие в МВР Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... за предотвратяване и разкриване на актове с използване на експлозиви и други общоопасни средства е регламентиран с Аннотация на Министъра на вътрешните работи. Организацията на контрола и взаимодействието е възложена на Главния секретар Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на МВР, в изпълнение на правомощията му по чл. 26 от ЗМВР.


Към кабинета на Министър-председателя работи Съвет по сигурността. Функциите на Съвета по сигурността са определени в Концепцията за Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... Национална сигурност /ДВ бр. 46/1998 г./ и нормативно са закрепени с Постановление на МС № 216 от 29.09.1998 г. Членове на съвета са министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, заместник-министрите на външните Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... работи и отбраната, главния секретар на МВР и Директорите на Националната разузнавателна служба и НСС. Съветът по сигурността обобщава, анализира и прави изводи от цялата текуща информация за рисковете пред националната сигурност; дава професионална Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... оценка и прогноза за динамиката на опасностите за националната сигурност; планира конкретни мерки за неутрализиране на опасностите; координира плановете на специалните органи за добиване на информация; дава становище по разпределение на ресурсите; предлага Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... решения в условия на криза. Съветът по сигурността е и основната институция, определяща държавната политика в областта на борбата с тероризма.


Моля, дайте подробна информация за новия НК, що се Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... касае до привеждането на вътрешното законодателство в съответствие с европейското acquis в областта на борбата с организираната престъпност, включително капацитета за неговото прилагане.


На 13 декември 2000 г. Р България подписа Конвенцията на ООН срещу Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... транснационалната организирана престъпност и допълващите я два протокола, а на 5 април 2001 г. Министерският съвет предложи на Народното събрание да ратифицира Конвенцията и протоколите. През м.февруари 2001 г. Министерският съвет одобри и предложи на Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в който са предвидени определение на “организирана престъпна група/престъпна организация” и наказания за образуването, ръководенето Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и участието в такава група, съобразени напълно със стандартите на Съвместните деяния от 1998 г. за обявяване за престъпление на участието в престъпна организация в държавите-членки на Европейския съюз и Конвенцията Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... на ООН.


Подготвя се проект на нов Наказателен кодекс, но се предвижда посочените промени да бъдат направени още в действащия Наказателен кодекс. Проектът на нов НК се разработва от междуведомствена експертна група.


Борба с измамите Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... и корупцията


България дава доста коротка информация за усилията, които полага за привеждане на вътрешното (наказателно) законодателство в съответствие с Конвенцията за защита на финансовите интереси от 1995 г. и нейните протоколи и които Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... ще позволят на България да ги ратифицира при присъединяването си. Всъщност се изразява само желанието на България да го направи. Трябва да бъде предоставена поне още малко информация за мерките, които Миграция - Република България ще разработи Шенгенски план за действие до края на 2001 г. Планът ще бъде изготвен... се вземат в тази връзка.

Измами

Подлежат ли следните деяния, описани в чл. 1 на Конвенцията от 1995 г. на наказателно преследване и санкции, съгласно българското законодателство?

mi-vashi-kosmicheskie-sosedi-i-zhivem-na-etoj-zhe-galaktike.html
mi-vibiraem-budushee.html
mi-vishepodpisavshiesya-zhelaem-prinyat-uchastie-v-igre-i-podtverzhdaem-chto.html